De tegemoetkoming in de huurprijs

De tegemoetkoming in de huurprijs ondersteunt mensen met een laag inkomen die verhuizen van een slechte, onaangepaste woning naar een goede, aangepaste woning. Ook als u verhuist van een private huurwoning naar een woning verhuurd door een sociaal verhuurkantoor, kan u de tegemoetkoming in de huurprijs aanvragen.

De tegemoetkoming in de huurprijs werd ingevoerd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 2 februari 2007 tot instelling van een tegemoetkoming in de huurprijs voor woonbehoeftige huurders. Dit besluit is van toepassing op alle aanvragen die worden ingediend vanaf 1 mei 2007.

Wie kan de aanvraag indienen?

U kan de tegemoetkoming in de huurprijs aanvragen als u verhuist (of net verhuisd bent) naar een nieuwe huurwoning. U dient de aanvraag in als huurder. Dit is de persoon die de huurovereenkomst ondertekent.

U moet meerderjarig zijn op de aanvraagdatum.

Wat zijn de voorwaarden?

Als u huurder bent en de tegemoetkoming in de huurprijs wenst aan te vragen, moet u voldoen aan een aantal voorwaarden. Deze voorwaarden hebben betrekking op: 1. inkomen; 2. eigendom; 3. de woning.

1. Inkomen

Voor aanvragen in 2009 mag de som van het aan de personenbelasting inkomen, alsook van de niet-belastbare vervangingsinkomsten van de huurder en van de inwonende gezinsleden, niet meer bedragen dan 15.530 euro.

Er wordt gekeken naar het inkomen van het derde jaar dat voorafgaat aan de aanvraagdatum. Voor een tegemoetkoming in de huurprijs die wordt aangevraagd in 2009 wordt dus het inkomen van 2006 in aanmerking genomen.

Per persoon ten laste mag u uw inkomen met 1.390 euro verminderen.

De aanvraagdatum is de datum waarop u de aanvraagdocumenten verstuurt naar Wonen-Vlaanderen (de postdatum geldt als bewijs) of de datum waarop u deze documenten persoonlijk afgeeft op een dienst van Wonen-Vlaanderen.

Een persoon ten laste is een inwonend kind dat ofwel jonger is dan 18 jaar, waarvoor u de kinderbijslag of wezentoelage ontvangt, of dat na voorlegging van bewijzen wordt beschouwd als persoon ten laste. Inwonende gezinsleden die erkend zijn als persoon met een ernstige handicap worden eveneens beschouwd als persoon ten laste. In al deze gevallen is de situatie op de aanvraagdatum doorslaggevend.

Bijvoorbeeld: u doet een aanvraag in 2009. Op het ogenblik dat u de aanvraag doet, heeft u twee personen ten laste. U had in 2006 een inkomen gelijk aan 16.600 euro. Dit inkomen mag worden verminderd met 2.780 euro en wordt dus herleid tot 13.820 euro. Dit bedrag is lager dan het maximum van 15.530 euro dus voldoet u aan de inkomensvoorwaarde.

Bij uw aanvraag moet u ook op uw erewoord verklaren of uw inkomen van het jaar vóór de aanvraagdatum al dan niet meer bedraagt dan het maximumbedrag.

2. Eigendom

De huurder en de inwonende gezinsleden mogen op de aanvraagdatum en tijdens de drie jaar die daaraan voorafgaan geen woning volledig in volle eigendom of volledig in vruchtgebruik hebben (gehad).

Hierop zijn enkele uitzonderingen mogelijk: - u heeft deze woning verlaten omdat ze onbewoonbaar of overbevolkt is verklaard. U heeft bovendien uw rechten op deze woning vervreemd (b.v. u heeft de woning verkocht) of u zorgt ervoor dat deze woning niet meer als woning zal dienen (b.v. u wijzigt de bestemming ervan); - u heeft deze woning verlaten omdat ze ongeschikt is verklaard, waarbij minstens twee problemen van categorie III en 50 strafpunten werden vastgesteld. U heeft bovendien uw rechten op deze woning vervreemd (b.v. u heeft de woning verkocht) of u zorgt ervoor dat deze woning niet meer als woning zal dienen (b.v. u wijzigt de bestemming ervan); - u heeft deze woning verlaten omdat ze onaangepast is aan uw fysieke mogelijkheden of de fysieke mogelijkheden van een inwonend gezinslid. U heeft bovendien uw rechten op deze woning vervreemd (b.v. u heeft de woning verkocht) of u zorgt ervoor dat deze woning niet meer als woning zal dienen (b.v. u wijzigt de bestemming ervan); - u was minstens 12 maanden ingeschreven in deze woning en heeft deze verlaten omdat ze qua bezetting onaangepast was. U heeft bovendien uw rechten op deze woning vervreemd (b.v. u heeft de woning verkocht) of u zorgt ervoor dat deze woning niet meer als woning zal dienen (b.v. u wijzigt de bestemming ervan); - de woning is op de aanvraagdatum gesloopt of u verbindt zich ertoe ze te slopen; - de woning ligt in het Vlaamse Gewest en is het voorwerp van een onteigeningsbesluit; - u kan ten gevolge van een wettelijke regeling of uitvoerbare rechterlijke beslissing niet beschikken over de woning.

De uitzondering voor het verlaten van een onbewoonbare, overbewoonde, ongeschikte, onaangepaste of te kleine woning geldt enkel als deze woning op de aanvraagdatum vervreemd (b.v. verkocht) is of niet meer als woning wordt gebruikt. Uitzonderlijk wordt ook toegelaten dat u dit regelt na de aanvraagdatum. U moet zich er dan toe verbinden om dit in orde te brengen binnen het jaar na de inschrijving in de woning waarvoor u de tegemoetkoming aanvraagt.

3. Woning

Er zijn zowel voorwaarden voor wat betreft de woning die verlaten wordt, als voor de nieuwe huurwoning. Beide woningen moeten in het Vlaamse Gewest liggen. In bepaalde gevallen is hierop een uitzondering mogelijk voor de verlaten woning. Deze mag zich buiten het Vlaamse Gewest bevinden als u: - verhuist naar een woning van een sociaal verhuurkantoor; - een installatiepremie of verhoging van het leefloon heeft ontvangen van het ocmw voor de verhuis naar uw nieuwe huurwoning.

De nieuwe huurwoning mag geen kamer of een gesubsidieerde sociale huurwoning zijn. Het moet gaan om een conforme woning, wat betekent dat er geen manifeste gebreken of veiligheids- of gezondheidsrisico’s mogen zijn, en dat de woning aangepast is aan de samenstelling van het gezin. De maximale huurprijs van de nieuwe huurwoning bedraagt 520 euro voor aanvragen in 2009. Dit maximum mag verhoogd worden met 7% per persoon ten laste, tot de vierde persoon ten laste (dus met een maximale verhoging van 28%, ook al heeft u meer dan vier personen ten laste).

Er zijn drie mogelijke gevallen waarin u een tegemoetkoming in de huurprijs kan ontvangen voor uw nieuwe huurwoning:

Mogelijkheid 1

U neemt een conforme woning in huur: 1. nadat u een onbewoonbaar verklaarde woning of kamer verlaten heeft; 2. nadat u samen met alle medebewoners een overbewoond verklaarde woning verlaten heeft; 3. nadat u een ongeschikt verklaarde woning of kamer verlaten heeft die op het technisch verslag minstens twee problemen van categorie III en 50 strafpunten scoort; 4. nadat u een onroerend goed verlaten heeft dat niet uitsluitend voor wonen bestemd is (b.v. een garage, kelder of loods) en waarvoor de Vlaamse Wooninspectie een proces-verbaal heeft opgesteld wegens een gezondheids- of veiligheidsrisico; 5. nadat u samen met alle medebewoners een te kleine woning of kamer verlaten heeft waarin u gedurende minstens één jaar ingeschreven was; 6. nadat u een camping verlaten heeft waar u sinds 1 januari 2001 uw hoofdverblijfplaats had; 7. waarvoor u via het ocmw als dakloze een installatiepremie of verhoging van het leefloon heeft ontvangen (u maakt in dit geval alleen aanspraak op de huursubsidie omdat u al een installatiepremie ontvangen heeft).

Mogelijkheid 2

Uzelf of één of meer inwonende gezinsleden zijn minstens 65 jaar oud of erkend als persoon met een handicap en u verhuist van een niet-aangepaste woning naar een nieuwe huurwoning die wel aangepast is aan de fysieke mogelijkheden van een bejaarde of gehandicapte.

Opgelet: als u minstens 65 jaar oud bent of erkend bent als persoon met een handicap, dan moet de woning waar u naartoe verhuist altijd aangepast zijn aan de fysieke mogelijkheden, ook al komt u op basis van mogelijkheid 1 of 3 ook in aanmerking voor de tegemoetkoming.

Mogelijkheid 3

U huurt een woning van een erkend sociaal verhuurkantoor. De inschrijving in die woning moet dateren van na 30 april 2007. Er worden in dit geval geen voorwaarden opgelegd voor wat betreft de verlaten woning.

Hoe dien ik een aanvraag in?

U dient uw aanvraag voor een tegemoetkoming in de huurprijs in bij de dienst van het agentschap Wonen-Vlaanderen in uw provincie. Als uw nieuwe huurwoning verhuurd wordt door een sociaal verhuurkantoor, moet u daarvoor het aanvraagformulier voor huurders bij een sociaal verhuurkantoor gebruiken. Het sociaal verhuurkantoor moet een deel van dit formulier invullen.

Wanneer dien ik de aanvraag in?

U vraagt de tegemoetkoming in de huurprijs het best aan bij Wonen-Vlaanderen voordat u naar uw nieuwe huurwoning verhuist. U moet dan wel binnen de negen maanden na de aanvraagdatum de nieuwe woning beginnen te huren en dat meedelen aan Wonen-Vlaanderen.

Als u al verhuisd bent, moet u de tegemoetkoming in de huurprijs binnen de negen maanden na de datum waarop u zich ingeschreven heeft in uw nieuwe woning, aanvragen bij Wonen-Vlaanderen.

Als u uw aanvraag pas indient nadat u verhuisd bent, moet u er rekening mee houden dat de toestand van de woning die u verlaten heeft nog moet kunnen vastgesteld worden door de onderzoeker van Wonen-Vlaanderen. U moet de toegang tot deze woning voor de onderzoeker dus nog kunnen verzekeren als dat nodig is.

Wat gebeurt er na de aanvraag?

Nadat u uw aanvraag heeft ingediend, zal het agentschap Wonen-Vlaanderen nagaan of alle noodzakelijke documenten aanwezig zijn, en of uw aanvraag dus volledig is.

Als uw aanvraag onvolledig is, dan zal Wonen-Vlaanderen de ontbrekende documenten opvragen.

Vanaf de datum dat uw dossier volledig is, heeft Wonen-Vlaanderen maximaal drie maanden de tijd om een beslissing te nemen over uw aanvraag voor een tegemoetkoming in de huurprijs. Als Wonen-Vlaanderen binnen die termijn geen beslissing heeft genomen of als u niet akkoord gaat met de beslissing, kunt u beroep aantekenen.

Vanaf het verstrijken van de termijn waarbinnen Wonen-Vlaanderen een beslissing over uw aanvraag moet nemen, of vanaf de weigering van uw aanvraag, heeft u twee maanden de tijd om beroep aan te tekenen. Verstuur uw beroep altijd aangetekend.