Sociale lening/hypotheek

Een sociale lening bij de Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen (VMSW)

De Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen (VMSW) staat in voor de bouw van sociale woningen, met de bedoeling om deze te verkopen of te verhuren aan gezinnen met een bescheiden inkomen. Zij kent ook goedkope sociale leningen toe aan de gezinnen die een sociale woning wensen aan te kopen, of die hun eigen woning wensen te kopen (met renovatie), te bouwen, of te renoveren.

Voor de aanvraag van een sociale lening kan u terecht bij één van de door de VMSW erkende sociale huisvestingsmaatschappijen. Momenteel erkent de VMSW 115 sociale huisvestingsmaatschappijen, waarvan er 23 (te vinden op http://www.vmsw.be/partners/shmkm.aspx#) sociale kredieten verstrekken.

Hoofdzetel van de VMSW:

Koloniënstraat 40

1000 Brussel

telefoon: 02/505.45.45

fax: 02/505.42.00

e-mail: info@vmsw.be

website: www.vmsw.be

Voorwaarden voor een sociale lening bij de VMSW

U dient u aan de volgende voorwaarden te voldoen:

1) Inkomen:

Uw inkomen moet, afhankelijk van uw gezinssamenstelling, aan bepaalde minimum- en maximumcriteria voldoen.

Voor wat 2010 betreft mag het belastbaar inkomen (op het laatst gekende aanslagbiljet) niet meer bedragen dan 30.910 euro voor alleenstaanden, en 46.370 euro voor gezinnen bestaande uit minstens twee personen. Dit laatste maximum mag nog eens verhoogd worden met 3.090 euro per ieder extra persoon ten laste.

Als het inkomen minder dan 7.730 euro (bedrag 2010) bedraagt, wordt het inkomen van het jaar nadien of eventueel zelfs van het lopende jaar in aanmerking genomen. Het inkomen kan dan met alle middelen worden aangetoond;

2) Eigendom:

U mag geen andere woning in volle eigendom of vruchtgebruik hebben op het ogenblik van het schriftelijke kredietaanbod van de VMSW (een naakte eigendom is daarbij niet van belang). Deze voorwaarde is niet van toepassing als:

a) de andere woning het voorwerp uitmaakt van een besluit tot onteigening b) uit een onderzoek van de VMSW blijkt dat de andere woning onaangepast is; c) uit een onderzoek van de VMSW blijkt dat de andere woning onbewoonbaar is en niet in aanmerking komt voor renovatie, verbetering of aanpassing; d) u op het ogenblik van het schriftelijke leningsaanbod minstens 55 jaar oud bent; e) u een verrichting aangaat in één van de kernsteden (Antwerpen, Gent, Hasselt, Genk, Brugge, Roeselare, Oostende, Kortrijk, Leuven, Vilvoorde, Boom, Mechelen, Dendermonde, Aalst en Sint-Niklaas).

In de gevallen bedoeld onder punt b), d) en e) moet de andere woning binnen het jaar na het verlijden van de kredietakte worden verkocht. in het geval bedoeld onder punt c) moet ze binnen dezelfde termijn worden gesloopt of van bestemming worden veranderd.

OPGELET :

Indien men een sociale koopwoning wenst te kopen en te belenen en valt onder de gevallen, vermeld in “b, d, en e ” ( maar zoals gesteld in het Overdrachtenbesluit van 26-09-2006) moet de koper/ontlener dus binnen een termijn van één jaar vanaf de datum van het verlijden van de leningsakte, voldoen aan de initiële bezitsvoorwaarde. Echter, bij verkoop op de vrije markt heeft de koper/ontlener geen recht op een bijzondere sociale lening.

Hij kan die andere woning verkopen aan een sociale huisvestingsmaatschappij of voor twintig jaar in ruil voor een periodieke vergoeding bij authentieke akte ter beschikking stellen van een sociale huisvestingsmaatschappij. Bij verkoop of terbeschikkingstelling aan een sociale huisvestingsmaatschappij kan de koper, voor zover hij voldoet aan de voorwaarden, een bijzondere sociale lening aangaan bij de VMSW,in geval van verkoop weliswaar enkel voor het resterende saldo. Alle aan deze keuzemogelijkheden verbonden kosten zijn steeds ten laste van de koper.

3) Solvabiliteit en leeftijd:

U moet voldoende solvabel zijn om de maandelijkse afbetalingen van de kredietopening te kunnen doen. Dit betekent dat uw inkomsten hoog genoeg moeten zijn om na het betalen van de financiële lasten, te kunnen voldoen aan de normale gezinsbehoeften. Of u voldoende solvabel bent, zal door de VMSW worden bepaald op basis van attesten. U moet daartoe minstens het leefloon, van toepassing op uw gezinssituatie, overhouden na de betaling van de aflossing.

Als u niet solvabel bent, kan de maximale aflossingstermijn van 20 jaar eventueel worden verlengd tot maximaal 30 jaar, om zo de maandelijkse aflossing te laten dalen. De kredietopening moet wel in ieder geval terugbetaald zijn op het ogenblik dat de jongste kredietnemer 75 jaar wordt.

4) Verbintenis:

Wanneer u een lening bij de VMSW afsluit, verbindt u zich ertoe om de woning waarop de lening betrekking heeft 20 jaar lang persoonlijk te bewonen. Het uitgangspunt is immers dat u woonbehoeftig bent wanneer u de lening aangaat. Precies daarom wordt de lening, met behulp een zekere subsidie van de overheid, goedkoop aangeboden. Wanneer u de woning verlaat, hebt u dan ook de keuze om de lening meteen volledig af te lossen (waardoor alle contractuele verbintenissen verbroken zijn) of ze verder af te betalen tegen de referentierentevoet geldig bij het aangaan van de kredietopening, verhoogd met 2 procentpunten.

Waarvoor kan ik lenen bij de VMSW?

De VMSW kan u een lening verschaffen bij de aankoop van een sociale koopwoning, de aankoop en renovatie van een woning op de private markt, de renovatie, verbetering of aanpassing van uw eigen woning, of voor de bouw van een eigen woning.

De VMSW kent ook leningen toe voor de aankoop, bouw of renovatie van woningen begrepen in bijzondere huisvestingsprojecten zoals bijvoorbeeld in de Brusselse rand, en ten slotte voor bijkomende kredietopeningen.

Hoeveel kan ik lenen bij de VMSW?

Het bedrag dat u kan lenen bij de VMSW is afhankelijk van de verrichting. Er is steeds sprake van een maximum ontleenbaar bedrag. Bovendien kan u niet altijd lenen voor de aankoop van de grond.

De maximum leningsbedragen kan u raadplegen op de website van de VMSW (www.vmsw.be).

Rentevoet van een sociale lening bij de VMSW

Voor de berekening van de rentevoet bij uw lening wordt rekening gehouden met de evolutie van de marktrentevoet, met uw inkomen en gezinstoestand, met het soort verrichting waarvoor u leent en met de ligging van de woning. Meer gedetailleerde uitleg bij de berekening van de rentevoet vindt u op de website van de Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen, maar u kan alvast uitgaan van de volgende eenvoudige regels:

1. U leent voordeliger bij de VMSW;

2. Hoe lager uw inkomen en hoe groter uw gezin, hoe voordeliger de lening;

3. In woonvernieuwings- of woningbouwgebied bouwen of kopen is nog voordeliger;

4. Renoveren is het voordeligst.

De rentevoet van een lening bij de VMSW is altijd onderhevig aan een vijfjaarlijkse herziening. Hierbij gelden volgende principes:

- De herziene rentevoet wordt op dezelfde manier berekend als de oorspronkelijke rentevoet. Alle gehanteerde bedragen worden wel geïndexeerd; - Er wordt enkel rekening gehouden met de evolutie van de marktrentevoet als die ondertussen is gedaald. Zo geniet u steeds van de voordeligste tarieven; - Het inkomen dat wordt gebruikt is nu het gemiddelde over de voorbije 5 jaar. Voor ieder jaar wordt het inkomen genomen, zoals bij de bepaling van de oorspronkelijke rentevoet; - Indien dit gemiddelde inkomen groter is dan het (geïndexeerde) maximaal toelaatbare inkomen, dan is de herziene rentevoet gelijk aan de oorspronkelijk referentierentevoet (die een weergave is van de marktrentevoet).

Ook bij de herziening wordt dus nog rekening gehouden met uw inkomen en gezinstoestand. Daardoor kan het gebeuren dat uw rentevoet drastisch stijgt, maar nooit boven de sowieso interessante referentierentevoet. Toch blijft u ook op dat ogenblik genieten van een impliciete verzekering: wanneer uw inkomen daalt, zal bij de volgende herziening ook uw rentevoet dalen.

Woonvernieuwings- of woningbouwgebieden

zijn gebieden waarin de overheid bouw en/of renovatie extra wil stimuleren. Om na te gaan of de de woning die u op het oog heeft in een dergelijk gebied ligt, kan u terecht op de website van de Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen.

Andere kenmerken van een sociale lening bij de VMSW

Hieronder acht belangrijke kenmerken van een lening bij de VMSW:

1. Achterstal.

In geval van wanbetaling van een verschuldigd bedrag wordt de op dat ogenblik geldende rentevoet van rechtswege verhoogd met 0,5% op jaarbasis, te rekenen vanaf de vervaldag van het verschuldigde bedrag. Dit slechts in zoverre de VMSW binnen de drie maand na deze vervaldag een aangetekend schrijven aan de ontlener stuurt maar ook onverminderd de verdere bepalingen inzake vervroegde opeisbaarheid van de totale resterende schuld;

2. Afbetaling.

De afbetaling gebeurt met vaste mensualiteiten. U betaalt dus iedere maand hetzelfde bedrag, zolang uw rentevoet niet wordt herzien;

3. Bewoning.

Voor zover u zelf bouwt, moet u de woning ten laatste binnen een termijn van twee jaar na de toekenning van de kredietopening betrekken. U moet dat in ieder geval doen vanaf het moment dat de werken beëindigd zijn;

4. Dossierkosten.

De dossierkosten van 50 euro (ook bij eventuele bijkomende kredietopeningen) moeten betaald worden bij het aangaan van de kredietaanvraag. Indien de aanvraag om welke reden ook niet gevolgd wordt door een schriftelijk aanbod van de VMSW, worden deze kosten terugbetaald;

5. Hypotheek.

De aflossing van de kredietopening moet gewaarborgd zijn door een hypothecaire inschrijving in eerste rang op de woning waarop de kredietopening betrekking heeft. Een dergelijke inschrijving wordt wettelijk steeds genomen voor 30 jaar;

6. Looptijd.

De duur van een kredietopening bij de VMSW is maximaal 20 jaar. Enkel indien uw solvabiliteit niet gegarandeerd is voor een afbetaling binnen deze termijn, kan de duur verlengd worden tot maximaal 30 jaar. In ieder geval moet de lening afbetaald zijn voordat de jongste ontlener 75 jaar wordt;

7. Vervroegde aflossing.

Een keer per jaar mag u een vrij te kiezen bedrag vervroegd terugbetalen. Daarnaast mag u altijd een terugbetaling doen als die ten minste 10% van het oorspronkelijk geleende bedrag bedraagt. Bij vervroegde terugbetaling is wel steeds een wederbeleggingsvergoeding verschuldigd, gelijk aan drie maanden intrest op het vervroegd afgeloste bedrag;

8. Verzekeringen.

U bent steeds wettelijk verplicht een brandverzekering af te sluiten voor uw woning. Voor een lening bij de VMSW bent u ook verplicht een schuldsaldoverzekering met afnemend kapitaal af te sluiten ten voordele van de VMSW om de terugbetaling te verzekeren in geval van overlijden. In bepaalde gevallen kan de VMSW een andere vorm van dekking aanvaarden. De VMSW biedt zelf, uiteraard volledig vrijblijvend, een schuldsaldoverzekering aan.

Uitbetaling van een sociale lening door de VMSW

De sociale leningen van de VMSW worden op een specifieke manier uitbetaald, afhankelijk van de verrichting waarvoor u leent.

1. Kredietopening voor de aankoop van een sociale koopwoning

De lening wordt uitbetaald bij het verlijden van de aankoopakte. Indien er geopteerd wordt om de akten te verlijden voor een notaris, is het aangeraden dezelfde notaris te kiezen voor het verlijden van zowel de aankoopakte als de kredietakte. Merk op dat u de kredietakte ook kan laten verlijden door het Comité tot aankoop. Dit is goedkoper, maar kan uitsluitend als u een sociale koopwoning koopt.

2. Kredietopening voor renovatiewerken met eventuele aankoop

Het bedrag bestemd voor de aankoop van de woning wordt uitbetaald bij het verlijden van de kredietakte. Het gedeelte dat bestemd is voor het uitvoeren van renovatiewerken aan de woning, zal uitbetaald worden in één of meerdere schijven naargelang het vorderen van de werken, na het voorleggen van een geldige bouwvergunning indien er voor de werken een vergunning vereist is en telkens na inspectie.

3. Kredietopening voor nieuwbouw

De kredietopening wordt, na inspectie van de uitgevoerde werken en na het voorleggen van een geldige bouwvergunning, als volgt uitbetaald:

- 30 % wanneer de ruwbouw van het gelijkvloers beëindigd is;

- 30 % als de woning onder dak staat en verzekerd is tegen brand. De gegevens betreffende de brandverzekering dienen ingevuld te worden op het formulier “Aanvraag om geld”. Er zal aan de aanvraag geen gevolg gegeven worden wanneer deze gegevens ontbreken;

- 20 % na beëindiging van het pleisterwerk en na plaatsing van het buitenschrijnwerk en de elektriciteit;

- 20 % na de definitieve afwerking van de woning.

Telkens u een deel van de kredietopening wil en kan vorderen, moet u een aanvraagformulier aan de provinciale cel van de Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen sturen. Indien de kredietakte door twee personen werd ondertekend, moet de aanvraag ook door die beide personen worden ondertekend. Indien de gevraagde gegevens niet volledig vermeld zijn, zal de kredietopening niet uitbetaald worden.

Hoe schrijf ik me in voor een lening bij de VMSW?

Om u te kunnen inschrijven in het leningenregister, moet u zich wenden tot de dichtstbijzijnde sociale huisvestingsmaatschappij. Voor de coördinaten van een sociale huisvestingsmaatschappij in uw buurt kan u terecht op de website van de VMSW (u moet de opzoeking uitvoeren voor een sociale huisvestingsmaatschappij uit de KV-sector).

Het is nuttig om op het ogenblik van uw bezoek al een aantal documenten mee te nemen, zodat de sociale huisvestingsmaatschappij uw dossier zo snel mogelijk kan samenstellen. In het volgende item vindt u hierover meer informatie.

Welke documenten heb ik nodig voor een lening bij de VMSW?

Eerst en vooral moet u informatie betreffende uw inkomen ter beschikking stellen van de sociale huisvestingsmaatschappij. Dit is vooreerst uw laatst beschikbare aanslagbiljet (of een verklaring dat u geen belastbaar inkomen genoot in het betreffende jaar). Om uw solvabiliteit te kunnen nagaan zijn ook de documenten relevant omtrent niet-belastbaar inkomen bij de mutualiteit, de RVA, het OCMW, enz.. De sociale huisvestingsmaatschappij kan u hierbij indien nodig verder helpen.

Daarnaast zal de sociale huisvestingsmaatschappij u ook vragen een attest voor te leggen betreffende uw gezinssamenstelling. Dit is te verkrijgen bij de gemeente. Voor kinderen die 18 jaar of ouder zijn moet een verklaring afgeleverd worden door de Kas voor Gezinsvergoedingen waaruit de uitbetaling van kinderbijslag of wezentoelage blijkt. Indien dit van toepassing is, is ook een bewijsstuk betreffende uw handicap of die van een gezinslid belangrijk. Dit moet hetzij afgeleverd worden door de federale overheidsdienst van Volksgezondheid, ofwel door de Kas die de invaliditeitsvergoeding uitbetaalt.

Indien de woning die u momenteel betrekt officieel ongeschikt, onbewoonbaar of onaangepast werd verklaard of onderhevig is aan een onteigeningsbesluit, is het ten slotte belangrijk dat u de documenten dienaangaande voorhanden heeft. Dit stelt de sociale huisvestingsmaatschappij in staat om na te gaan of uw specifieke situatie recht geeft op een uitzondering op de eigendomsvoorwaarde.

Waar kan ik terecht voor meer informatie?

Sociale huisvestingsmaatschappijen

Voor de kredietaanvragen doet de Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen een beroep op de door haar erkende sociale huisvestingsmaatschappijen. Deze maken uw dossier op en sturen het door naar de Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen. Voor meer informatie in het stadium van de aanvraag kan u dus bij hen terecht. Op de website van de VMSW vindt u de coördinaten van de sociale huisvestingsmaatschappijen in uw regio. U moet daarbij een sociale huisvestingsmaatschappij uit de KV-sector opzoeken, want zij verstrekken krediet.

Provinciale diensten van de Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen

Eens u een aanvraag hebt gedaan voor een lening, wordt uw dossier overgemaakt aan een van de provinciale cellen van de Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen. De opvolging vanaf de aanvraag tot aan de eerste aflossing gebeurt daar. Dit omvat de inspecties ter plaatse, de uitbetaling van uw kredietopening, alle formaliteiten aangaande het ondertekenen van de kredietakte en het inschrijven van de hypotheek. Voor de coördinaten van uw provinciale cel, kan u terecht op de webstek van de Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen

Eens uw lening goed en wel vertrokken is, en u aan de maandelijkse aflossingen bent begonnen, wordt uw dossier beheerd op de centrale zetel van de Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen. In dit stadium kan u voor meer informatie terecht op het telefoonnummer 02/505.45.45.