Een sociale woning kopen bij een Sociale huisvestingsmaatschappij (SHM)

Voorwaarden koop sociale of middelgrote woning

Voorwaarden kandidaat-kopers sociale of middelgrote woning bij een SHM.

Sociale huisvestingsmaatschappijen (SHM’s) bieden woningen te koop aan. Dit kunnen zowel sociale koopwoningen als middelgrote koopwoningen zijn. Om in aanmerking te komen voor de aankoop van een sociale koopwoning moet u aan een aantal voorwaarden voldoen op vlak van leeftijd, inkomen en eigendom.

Aankoopprijs sociale koopwoning

Hoeveel moet ik betalen voor een koopwoning bij een SHM?

De prijs van een woning wordt in de eerste plaats bepaald door de ligging, de oppervlakte, de grootte van de woning, enz.

Verder komen daarbij ook nog eens de BTW, registratierechten, schatting en dossierkosten.

Inschrijving als kandidaat-koper sociale koopwoning

Hoe schrijf ik me in als kandidaat-koper voor een koopwoning bij een SHM?

Als u aan alle voorwaarden voldoet, kan u zich bij de SHM inschrijven in het kandidatenregister. Voor een SHM in uw buurt kan u terecht onder de rubriek ‘Contactgegevens SHM’s ’.

U kan zich ter plaatse inschrijven voor maximaal 5 verschillende bouwplaatsen tegelijk. Per bouwplaats krijgt u dan een volgnummer dat uw chronologische plaats weergeeft in het register. Ook wanneer u zich later voor een nieuwe bouwplaats kandidaat stelt, wordt rekening gehouden met het tijdstip van uw oorspronkelijke inschrijving voor de bepaling van uw positie in het register (in zoverre u zich inschrijft binnen de maand na de opening van het nieuwe register).

Welke documenten heb ik nodig voor een inschrijving als kandidaat-koper voor een koopwoning bij een SHM?

Voordat u naar de SHM toe trekt, is het nuttig om al een aantal documenten te verzamelen. Hierbij vindt u daarvan een overzicht. Het blijft echter ook nuttig om eerst eens naar de SHM te telefoneren. Zij kan u specifiek informeren over haar manier van werken. De telefoonnummers zijn terug te vinden via het item ‘Contactgegevens SHM’s’.

Om te kunnen onderzoeken of u het recht heeft zich kandidaat te stellen moet u allereerst het meest recent beschikbare aanslagbiljet meebrengen. Ook documenten omtrent niet-belastbaar inkomen bij de mutualiteit, de RVA, het OCMW, enz., zijn van van belang. De SHM kan u hierbij indien nodig verder helpen;

Daarnaast moet u ook een attest voorleggen betreffende uw gezinssamenstelling. Dit is te verkrijgen bij de gemeente. Voor kinderen die 18 jaar of ouder zijn moet een verklaring afgeleverd worden door de Kas voor Gezinsvergoedingen waaruit de uitbetaling van kinderbijslag of wezentoelage blijkt. Het zou ook kunnen dat de SHM gebruik maakt van het rijksregister om uw gezinssamenstelling na te gaan, zodat u daarvoor geen document hoeft voor te leggen. U kan de SHM best eerst telefonisch contacteren om te vragen of dit nodig is;

Indien dit van toepassing is, is ook een bewijsstuk vereist betreffende uw handicap of die van een gezinslid. Dit moet hetzij afgeleverd worden door de FOD van Volksgezondheid hetzij door de Kas die de invaliditeitsvergoeding uitbetaalt. Het bepaalt mee voor welke woningen u in aanmerking komt, en kan u eventueel voor bepaalde, specifiek aan deze handicap aangepaste woningen een voorrangsregeling bieden;

Indien de woning die u momenteel betrekt officieel ongeschikt, onbewoonbaar of onaangepast werd verklaard of onderhevig is aan een onteigeningsbesluit, is het tenslotte nuttig dat u de documenten dienaangaande voorhanden heeft. Het blijft wel de VMSW die hierover een oordeel zal vellen.

Toewijzing sociale koopwoning

Hoe wordt een sociale koopwoning toegewezen door een SHM?

Wanneer een sociale koopwoning klaar is voor verkoop, wordt het goed in principe toegewezen volgens de chronologische volgorde in het inschrijvingsregister. Voor middelgrote koopwoningen is dit zelfs het enige criterium. Voor sociale koopwoningen (en kavels) worden echter enkele voorrangsregels in acht genomen. U kan onder bepaalde voorwaarden voorrang genieten indien (in afnemende volgorde van belang):

1. U vanwege een speciaal huisvestingsprogramma binnen het werkgebied van de SHM wettelijk moet worden geherhuisvest;

2. U (of één van uw gezinsleden) een bepaalde handicap heeft, voor zover de woning specifiek aan deze handicap aangepast is (voor sociale kavels geldt deze voorrang niet);

3. De woning die u als huurder bewoont onbewoonbaar of ongeschikt werd verklaard of werd onteigend;

Let op:

Niet om het even welke soort van verklaring betreffende onbewoonbare of ongeschikte woningen geeft automatisch recht op voorrang. De SHM zal u hierin verder helpen.

Hoewel de vermelde voorrangsregel steeds prioritair blijven, kan de SHM ook een eigen intern toewijzingsreglement opstellen, dat in verdere afwijkingen van de chronologie kan voorzien. Het intern toewijzingsreglement wordt u bezorgd bij uw inschrijving. Indien het nadien zou wijzigen blijft het oorspronkelijke reglement toch gelden voor de toewijzing van de woning waarvoor u ingeschreven bent.

Plichten koper sociale koopwoning

Wat zijn mijn plichten bij de aankoop van een sociale koopwoning bij een SHM?

Voor een onroerend goed dat u in het verleden kocht zijn de precieze bepalingen hieromtrent vermeld in de authentieke aankoopakte. Voor meer details kan u altijd terecht bij de SHM.

  • U moet uw woning 20 jaar lang blijven bewonen.

U moet weten dat u zich er bij de aankoop van een sociale koopwoning toe verbindt om deze woning 20 jaar lang persoonlijk te bewonen. Het uitgangspunt is immers dat u woonbehoeftig bent wanneer u de woning koopt. Precies daarom wordt de prijs van de woning laag gehouden, met behulp een zekere investering van de overheid. Wanneer u deze woning verlaat, is de enige oplossing dan ook dat u de “niet afgeschreven overheidsinvestering” terugbetaalt aan de sociale huisvestingsmaatschappij (SHM).

  • U bent steeds verplicht de SHM op voorhand in te lichten over uw voornemen om uw woning te verlaten.

Indien u dit niet doet, kan de SHM, afgezien van de vermelde vergoedingen op te eisen, haar recht van wederinkoop uitoefenen. D.w.z. dat de SHM de woning terugkoopt aan dezelfde prijs als bij de oorspronkelijke verkoop (vermeerderd met de gemaakte kosten van de koop en de eventuele kosten van de verbeterings- en herstellingswerkzaamheden, voor zover die werden uitgevoerd overeenkomstig de bepalingen op de ruimtelijke ordening en de stedenbouw). Winsten zijn dus in elk geval uitgesloten.

Contactgegevens SHM’s

Waar vind ik een sociale huisvestingsmaatschappij (SHM) in mijn buurt?

Voor meer toelichting en informatie betreffende de lopende projecten, kan u bij de sociale huisvestingsmaatschappijen (SHM’s) terecht. Voor de coördinaten van de SHM’s die actief zijn in uw gemeente of de gemeente waar u wil wonen kan u terecht op de website van de VMSW (www.vmsw.be). U moet daarbij zoeken naar een ‘KV’-of een ‘KVB’-SHM, want de anderen verhuren enkel woningen.