Waar moet je aan denken bij verhuizing?

1. Het betrekken en verlaten van de woning

De Woninghuurwet regelt de huurtermijn en de opzegvoorwaarden (termijnen, eventuele schadevergoedingen).

Verhuizing (ik verlaat mijn woning)

De eigenaar per aangetekend schrijven verwittigen dat ik het huurcontract opzeg, binnen de wettelijke opzegtermijn (normaal3 maanden).

Vervolgens met de eigenaar de dagen en uren vastleggen voor de bezichtiging van de woning en toelaten dat de affiches “te huur” aangebracht worden.

Een afspraak maken met de eigenaar om:

een eventuele inventaris op te maken bij het verlaten van de woning (enkel indien er een opgemaakt werd bij het betrekken van de woning. Als dit niet gebeurde, veronderstelt men dat de woning nog in dezelfde staat is als bij het begin van de huurtermijn). Deze inventaris opmaken kan met of zonder expert (zie rubriek “Experts onroerende goederen” in de telefoongids) de stand van de verschillende meters opnemen en de rekeningen voor verbruik en lasten opzeggen.

De sleutels, tegen afgifte van een ontvangstbewijs, overhandigen aan de eigenaar (die door de sleutels te aanvaarden afziet van elke verplichting die ik nog tegenover hem zou hebben).

De prijzen vastleggen die ik voor eventuele overnames wil bekomen:

brandstofreserves gordijnen meubelen keukenapparaten andere

Betrekking (ik betrek mijn nieuwe woning)

Nakijken van elektrische installatie, sanitaire uitrusting, de werking van de meters, ...

2. Scholen

De instellingen verwittigen.

Een mogelijke verandering van school voorzien + inschrijving

3. Teledistributie

Ik verlaat mijn woning

Contact opnemen met de vroegere kabelmaatschappij op mijn adresverandering door te geven. Opmerking: het abonnement dat voor het oude adres betaald werd blijft gelden, indien de nieuwe woning zich op het net van dezelfde maatschappij bevindt. Als dit niet het geval is, vraagt u bij uw vroegere kabelmaatschappij precieze informatie over de mogelijkheden tot terugbetaling.

Ik betrek mijn woning

Telefoneren of schrijven naar de kabelmaatschappij van mijn nieuwe woning voor:

  • ofwel een overname van de bestaande installatie met eventuele aanpassingen;
  • ofwel een heraansluiting van de installatie met eventuele aanpassingen;
  • ofwel een nieuwe aansluiting, indien de woning hier niet van voorzien is.
  • voor de domiciliëringen van de abonnementen, zie rubriek “bank”.

4. Telefoon

De overplaatsing van mijn lijn aanvragen, twee weken voor ik verhuis, in een telefoonwinkel van Belgacom, gelegen in de telefoonzone van mijn nieuwe woning (zie telefoongids).

De overplaatsing kan eveneens aangevraagd worden door het nummer 1390 op te bellen. Belgacom stuurt u dan een formulier dat u kunt invullen en per post terugzenden. Deze procedure duurt wel iets langer.

5. Gas – Elektriciteit

Ik verlaat mijn woning

De distributiemaatschappij twee weken voor ik verhuis opbellen om de opname van de meterstand te regelen. Er zijn twee mogelijkheden:

ofwel maak ik een afspraak met een meteropnemer, mits vergoeding van de verplaatsingsonkosten; ofwel doe ik de opname zelf. Het formulier dient dan eveneens ondertekend te worden door de nieuwe huurder, of eventueel door de eigenaar.

Ik betrek mijn woning

Een tiental dagen voor ik verhuis telefoneren naar het regionale centrum van mijn distributiemaatschappij (zie rubrieken “gas” en “elektriciteit” in de telefoongids) voor:

- ofwel een afspraak (altijd indien de meter afgesloten is):

- ofwel een formulier voor overdracht van het abonnement, met de stand van de meters.

Opmerking: bij voorkeur zijn zowel de oude als de nieuwe huurder aanwezig bij het opnemen van de meterstanden, dit om te vermijden dat men én afsluitings- én aansluitingskosten moet betalen.

Voor domiciliëringen van de facturen, zie rubriek “bank”.

6. Water

Ik verlaat mijn woning

Als het abonnement op mijn naam staat, neem ik minstens 8 dagen voor ik verhuis contact op met de distributiemaatschappij voor:

ofwel een afspraak met een meteropnemer, mits vergoeding van de verplaatsingsonkosten;

ofwel neem ik zelf de stand op van de meter. Het formulier dient dan ook door de nieuwe huurder ondertekend te worden, of eventueel door de eigenaar. Opmerking: deze procedure wordt niet door alle maatschappijen toegestaan.

Indien het abonnement niet op mijn naam staat, dient de eigenaar of zijn verantwoordelijke deze stappen te doen.

Ik betrek mijn woning

Contact opnemen met de nieuwe distributiemaatschappij (zie rubriek “Water” in de telefoongids) om:

- mijn aankomst in mijn nieuwe woning aan te kondigen;

- me te verzekeren van de daadwerkelijke afsluiting van de rekeningen van de vroegere bewoner.

Me onmiddellijk aandienen bij de dienst “Bevolking” van de nieuwe gemeente en mijn inschrijving aanvragen.

Er binnen de 8 dagen nadat ik verhuisd ben opnieuw langsgaan, ofwel na een oproep van de gemeentelijke administratie, ofwel uit eigen beweging als mijn nieuwe woning in dezelfde gemeente ligt:

- met mijn identiteitskaart en die van alle personen die samen met mij verhuizen, om ze te laten aanpassen. In het geval van een verhuizing naar een andere gemeente, dienen de identiteitskaarten vernieuwd te worden, wat betekent dat u meermaals naar het gemeentehuis moet gaan;

- om een formulier voor adreswijziging te vragen, bestemd voor de dienst Kijk- en Luistergeld. Deze verandering dient binnen de twee weken nadat u verhuisd bent doorgegeven te worden. Men kan ook schrijven of naar de dienst Kijk- en Luistergeld (onder de benaming te vinden in de telefoongids) gaan.

Indien ik een wagen of motor bezit, ga ik naar het politiekantoor van mijn nieuwe gemeente, binnen de twee weken na mijn effectieve verhuisdatum. De gemeentepolitie zal, na de aanpassing van het inschrijvingsbewijs van mijn voertuig (grijze kaart), het Bestuur van het Verkeer op de hoogte brengen.

8. Bank

Mijn bank verwittigen dat ik verhuis.

Mijn domiciliëringen (rekeningen voor gas, elektriciteit, telefoon, ...) veranderen of opheffen en er eventueel nieuwe openen. Hiervoor dient het document, dat door de distributiemaatschappij of de bank bezorgd wordt, ingevuld en ondertekend te worden en afgegeven bij de bank.

De Bestendige Opdracht voor de huur, indien er een is, aanpassen of opheffen.

Van de andere verrichtingen (nieuwe cheques, enz…) hoef ik mij meestal niets aan te trekken. Uw bank zorgt voor de nodige aanpassingen.

Voor een tijdelijke verhuizing

Als ik slechts voor enkele maanden verhuis hoeft mijn rekening niet overgedragen te worden.

Ik kan wel bij mijn bank langsgaan om:

- mijn tijdelijk adres op te geven, zodat mijn briefwisseling kan nagestuurd worden;

- de domiciliëring van dringende betalingen (telefoon, elektriciteit, ...) aan te passen en onprettige verrassingen te vermijden.

9. Nazending van de briefwisseling

Het formulier voor adreswijziging halen in gelijk welk postkantoor.

Dit in het postkantoor van mijn keuze afgeven, minstens 4 dagen voor ik verhuis: ingevuld en ondertekend door alle familieleden die meestal briefwisseling ontvangen. In dit geval neemt u best een kopie van hun identiteitskaart mee. De betaling voor de nazending van uw briefwisseling geldt voor een periode van maximum 6 maanden.

Opmerking: het is ook mogelijk bij het postkantoor de bewaring van uw briefwisseling aan te vragen (maximum 6 maanden), op voorwaarde dan men die dan regelmatig komt ophalen.

De adreswijziging doorgeven aan de abonnementsdienst van de kranten en tijdschriften waarop ik geabonneerd ben.

Berichten voor adreswijziging kopen. Deze kaarten, waarmee ik mijn vrienden, familie en anderen op de hoogte kan brengen, kosten evenveel als een postzegel (tarief drukwerk).

10. Ziekenfonds

Mijn nieuw adres opgeven.

Mijn aansluitingsnummer: ......................................

11. VDAB-BGDA (eventueel)

Mijn adreswijziging opgeven

Mijn inschrijvingsnummer: ....................................

12. Werkgever

Mijn werkgever op de hoogte brengen, die de sociale zekerheid (pensioen, ziekte- en invaliditeitsverzekering) en het kinderbijslagfonds zal verwittigen.

Informatie inwinnen over het recht op een bijkomende vrije dag voor mijn verhuizing.

13. Zelfstandigen

Zo snel mogelijk verwittigen: de sociale kas waarbij ik aangesloten ben.

Referentienummer: .............................

- de B.T.W.-administratie. BTW-nummer: .............................

- het handelsregister (bij de griffie van de Handelsrechtbank). Handelsregisternummer: ...............................

- eventueel mijn sociaal secretariaat

Mijn klanten op de hoogte brengen.

Mijn leveranciers op de hoogte brengen.

14. Verzekeringen

Mijn adreswijziging laten weten aan mijn verzekeringsmaatschappij(en).

Indien ik naar een appartementsgebouw verhuis, informatie vragen over de eventuele verzekeringen voor mede-eigenaars.

Indien ik huurder ben, mijn aansprakelijkheid bij brand (en elke andere bepaling in mijn huurcontract) laten verzekeren.

Een afspraak maken met mijn verzekeraar om clausules te wijzigen of nieuwe polissen op te stellen.

15. Verhuizing

Datum waarop ik mijn huidige woning moet verlaten: ............................

Datum waarop ik mijn nieuwe woning kan betrekken: ..............................

Datum van mijn verhuizing: ..............................

Dozen en ander verpakkingsmateriaal verzamelen. Men kan die ook krijgen bij de verhuisfirma’s, maar tegen uiteenlopende prijzen.

Een bestek vragen aan de verhuisfirma (zie rubriek “Verhuizingen” in de telefoongids).

Naam en telefoonnummer van de gekozen verhuisfirma: ..........................

Nakijken in mijn nieuwe woning :

- of de trappen breed genoeg zijn;

- of de verhuizers eventueel de lift mogen gebruiken;

- of ze verplicht zijn een vrachtlift of katrol te gebruiken.

Bij de gemeentepolitie parkeerruimte voor de verhuiswagen laten voorbehouden. Het tarief verschilt van gemeente tot gemeente, maar deze voorziening is nodig om de verhuiswagen zowel voor uw oude als uw nieuwe woning van een plaats te verzekeren.

De douaneformaliteiten vervullen bij een internationale verhuizing.

Eventueel een verzekering afsluiten. Meestal is die al in het contract van de verhuisfirma inbegrepen. Voor afzonderlijk vervoer van uw meubelen of breekbare stukken (piano, ...) zorgen.

Eventueel bestelwagens huren.

Ophaling van de gehuurde dozen van de verhuizer, voorzien op: ............................

16. Verwarming

Mijn leverancier verwittigen dat de automatische leveringen van brandstof dienen stopgezet te worden.

Eventueel een nieuwe leverancier zoeken, die in de buurt van mijn nieuwe woning gevestigd is.

17. Belastingen

Hiervoor moet ik niets doen. De gemeente verwittigt de betrokken diensten (behalve de dienst Kijk- en Luistergeld en voor uw wagen of motor, zie rubriek 7, Gemeentelijke Administratie).

Maar als ik voor 31 mei van het jaar waarin ik verhuis mijn belastingaangifteformulier niet ontvangen heb, dien ik een aanvraag in bij mijn vroegere gemeente.

18. Diversen

Alle andere organismen verwittigen waar ik bij aangesloten ben (pensioenkas, sportclub, liefdadigheidsinstelling, ...)

19. Nuttige tips

Sommige verhuisfirma’s verhogen hun tarief (tot 50%) als u op zaterdag verhuist. Hou hier rekening mee wanneer u de datum kiest.

In juli/augustus zijn de meeste verhuizers overbelast. Neem dus liever enkele maanden vroeger contact op.

De douanereglementeringen bij internationale verhuizingen verschillen van land tot land. Informeer u bij een gespecialiseerde verhuisfirma.

Het Vlaamse Gewest verleent premies voor verhuizing, huur en installatie, evenals voor bouw en aankoop van woningen. Vraag meer informatie bij het Ministerie van het Vlaamse Gewest, Dienst Huisvesting.